دسته‌ها
کارمندان مرکز

محمد عموسلطانی – مدیر داخلی مرکز، مسئول دبیرخانه

محمد عموسلطانی ، مدیر داخلی مرکز ، مسئول دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : محمد عمو سلطانی
سمت : مدیر داخلی مرکز ، مسئول دبیر خانه