تماس با مرکز

آدرس محل مرکز کارشناسان رسمی دادگستری: استان اصفهان٬ خیابان نیکبخت شرقی کوچه ۱۱ جنب مسجد

ریاست: ۰۳۱۳۶۶۳۴۳۳۷
حسابداری: ۰۳۱۳۶۶۳۷۶۰۹
دبیرخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۳۲۵۱
شماره حساب بانک ملی : ۰۱۰۹۰۱۶۷۰۶۰۰۵
[email protected] :ایمیل